ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุโมทนา แด่ ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร...

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๓...

มจร ตั้งศูนย์มอบเครื่องอุปโภคให้พระ-ปชช. เดือดร้อนจากโควิด MCU SET UP A CENTER TO DONATE CONSUMER GOODS TO MONKS-PEOPLE SUFFERING FROM COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งพระภิกษุสามเณร ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประชาชน โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...

ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว

ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต วันละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐...

มหาดไทย..แจ้งทุกจังหวัดปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม THE INTERIOR URGES EVERY PROVINCE TO FOLLOW THE RESOLUTIONS OF SANGHA SUPREME COUNCIL

ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยปัจจุบันยังคงมีพฤติการณ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนาหรือโควิด -๑๙ เรื่อง ขอความร่วมมือในการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กับการห้ามชุมชนและมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยตาม มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓...

ข่าวมหาวิทยาลัย

“IBSC ปันสุข”

วันจันทร์ ที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา โดย พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ...

มจร ร่วมใจ แพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระ – ปชช. บรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดถุงยังชีพสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร...

มจร ตั้งศูนย์มอบเครื่องอุปโภคให้พระ-ปชช. เดือดร้อนจากโควิด MCU SET UP A CENTER TO DONATE CONSUMER GOODS TO MONKS-PEOPLE SUFFERING FROM COVID-19

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งพระภิกษุสามเณร ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประชาชน โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...

มจร ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา PLANTING A SACRED TREE AS THE BUDDHA WORSHIP

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เวลา ๐๙.๑๙ น. ตรงกับวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ...

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓Online Meeting of the Organizing Committee of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project

วันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ๑. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน...

กิจกรรม

วีดีโอ