ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดสอบคัดเลือกพระภิกษุ - สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๑,๑๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม...

ขอเชิญเฝ้ารับสเด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในโอกาสเสด็จเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ --------------------------------- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา มีนโยบายให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาในแต่ละส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ ๔ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล...

คลัง VDO

โครงการ “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น”

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/b4WD9OitUKU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

รายงานตัวพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

รายงานตัว และส่งเอกสารการสมัคร วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 .................................................................................. ณ ห้อง B108 ชั้น1 โซนB อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ................................................................................ เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ต้องนำมายื่นต่อสำนักทะเบียนและวัดผล  1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport 2 สำเนาหนังสือสุทธิ (เฉพาะบรรพชิต) 3 สำเนาทะเบียนบ้าน 4 สำเนาวุฒิการศึกษา สายสามัญ / Mark...

สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี

๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดสอบคัดเลือกพระภิกษุ - สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทั้ง ๕ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จำนวน ๑,๑๐๐ รูป/คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

งานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕

๓ มิถุนายน ๖๒ : คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี จัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓ ทุน ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร. เดิม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ น. โดยมีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม...

กิจกรรม

งานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕

๓ มิถุนายน ๖๒ : คณะกรรมการมูลนิธิเสฐียร พันธรังษี จัดงานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมอบทุนการศึกษาแก่พระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน ๓ ทุน ณ ศาลาการเปรียญ (หอสมุดกลาง มจร. เดิม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์    ศาสตราจารย์พิเศษเสฐียร...

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ --------------------------------- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา มีนโยบายให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาในแต่ละส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ ๔ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล...

คลังรูปภาพ

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒ --------------------------------- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฝ่ายซ้อมรับปริญญา มีนโยบายให้คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ จัดพิธีซ้อมรับปริญญาในแต่ละส่วนงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาประจำปี ของมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับคณะ ๔ คณะ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสำนักทะเบียนและวัดผล...