ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายใต้การกำกับมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ รุ่น ๒ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔...

มจร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ต.ค. 2563 เวลา 13.00 น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานพิธีสวดพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีพระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ผู้ช่วยอธิการบดี...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563

วับพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร เป็นประธานการประชุมประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 7 ปี...

ประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนกลาง (ระดับผู้อำนวยการกองขึ้นไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีวาระในการประชุมดังนี้ ๑. เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ...

มจร ทำบุญตักบาตรแด่พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน ๑๐๐ รูป

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ.,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่...

กิจกรรม

วีดีโอ