ข่าวประชาสัมพันธ์

มจร รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ............................................................. สมัครเรียนผ่านระบบอนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส”

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช "พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

“สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๓ "สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ณ...

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ‘หม่อมหลวงสราลี กิติยากร’ มอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จ ในวันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ...

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๖๕ ปี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๖๕ ปี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา

บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนา กับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง”

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนา...

๑๖ ม.ค. “วันครู” ศิษย์ครุศาสตร์ มจร พร้อมใจน้อมรำลึกพระคุณ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ นิสิตคณะครุศาสตร์ มจร จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร “สามีจิกรรม ทำบุญปีใหม่ รวมใจครุศาสตร์” มีกิจกรรมของนิสิตมากมาย จากนั้นนิสิตทำสามีจิกรรมและพิธีไหว้ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ คณาจารย์ ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้...

ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และกองสื่อสารองค์กร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์-พุทธจักร

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม...

กิจกรรม

วีดีโอ