ข่าวประชาสัมพันธ์

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะที่ ๑:  คุณศศิวรรณ คุณธาดา อายุเกษม ถวายภัตตาหาร  ผ้าไตรจีวร และอาสนะ ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว หน้าที่การงาน และทำบุญอุทิศให้บรรพบุรุษ เจ้ากรรมนายเวร คณะที่ ๒:   คุณรักษ์วรินทร์...

ขออนุโมทนาบุญ แด่ บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด

ขออนุโมทนาบุญ แด่ บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด นำโดย คุณชัยยุทธ กรัณยโสภณ (กรรมการผู้จัดการ) คุณเพชรชมพู เทพพิพิธ (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ) และพนักงานบริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์...

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มจร ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธาน โดยผ่านระบบ Zoom VIDEO CONFERENCING ID : 2625632627 ในวันที่...

ข่าวมหาวิทยาลัย

ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม นำคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไหว้พระ /กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ...

การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานการปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ ZOOM VIDEO...

กิจกรรม

วีดีโอ