ข่าวประชาสัมพันธ์

การใช้ระบบ MCU e-Testing

การใช้ระบบ MCU e-Testing __ การใช้ระบบ MCU e-Testing_ข้อสอบกลาง 25-3-63 การเข้าสู้ห้องสอบเพื่อทำการสอบข้อสอบกลางบนระบบ MCU e-Testing ผ่านระบบออนไลน์>>> http://testing.mcu.ac.th/

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ๒ ภาษา/ TH – EN แปลภาษาอังกฤษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาไทย English

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ) ๒ ภาษา/ TH – EN

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ) ๒ ภาษา/ TH - EN แปลภาษาอังกฤษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง พฤษภาคม 2563 สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ : http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารเรียนรวม ชั้น 3 โซนซี...

“แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร”

ถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL https://www.facebook.com/1200922610030933/videos/703517823521680 สรุปประเด็น “แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน...

ข่าวมหาวิทยาลัย

การใช้ระบบ MCU e-Testing

การใช้ระบบ MCU e-Testing __ การใช้ระบบ MCU e-Testing_ข้อสอบกลาง 25-3-63 การเข้าสู้ห้องสอบเพื่อทำการสอบข้อสอบกลางบนระบบ MCU e-Testing ผ่านระบบออนไลน์>>> http://testing.mcu.ac.th/

“กองกิจการนิสิต มจร จับมือองค์กรภาคี ถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์ไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร”

วันที่ (20มี.ค.2563)ที่หอพักนิสิต มจร พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร โดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ศูนย์อนามัยที่ 4...

“แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร”

ถ่ายทอดสด อธิการบดี พบประชาคม มจร : แนวทางการบริหารงานในสถาการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดย : MCU TV-CHANNEL https://www.facebook.com/1200922610030933/videos/703517823521680 สรุปประเด็น “แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน...

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ การนี้มีีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ส่วนงานบริหาร...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ...

กิจกรรม

วีดีโอ