ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส”

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช "พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส" ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

“สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๓ "สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ...

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ณ...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระนิสิต มจร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ พระนิสิต จำนวน 1,000 รูปต่อวัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มจร เปิดรับนิสิตใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcu.ac.th โทร 035-248-000 ต่อ 8424

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร

วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี...

มจร เลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐...

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหทจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหทจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑ เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ประกอบด้วย ๑. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อายุ ๕๕ ปี...

ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร...

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายเรื่องทิศทางการบริหารงบประมาณ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายเรื่องทิศทางการบริหารงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นานาชาติ ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ทิศทางของแผน ๑๒และ ๑๓ มีส่วนที่เหมือนกันอยู่น้อย แนวทางแผน ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ ของ มจร...

กิจกรรม

วีดีโอ