ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕

#เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕ #สร้างวิทยากรที่มีความสุขจากภายในยกระดับเป็นวิศวกรสันติภาพ #เสน่ห์ของวิทยากรคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้มีอุดมการณ์ในการทำงานรับใช้เพื่อนมนุษย์ มีความกระหายในการเรียนรู้ มีความฉันทะในการพัฒนาตน ต้องการเกื้อกูลสังคมให้เกิดสันติสุข ต้องการเติบโตในการเป็นวิทยากรต้นแบบสันติภาพ ต้องการออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างองค์กรสันติสุข ตามแนวทางภายใต้หลักสูตร #วิทยากรต้นแบบสันติภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านงานวิจัยระดับปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา #กระบวนการพัฒนาวิทยากรต้นแบบ : สามารถแบ่งออกเป็น ๓...

ขอเชิญร่วมบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างเสนาสนะและบำรุงพระพุทธศาสนา ถวาย ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ (แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๑) เวลา...

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๑๑ กันยายน...

132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม  นำสังคมสู่สันติสุข

132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข -------------------------- ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงานวันครบรอบสถาปนา 132 ปีมหาจุฬา ในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ มจร วังน้อย และขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจารสมทบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)

สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest) เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๙...

ข่าวมหาวิทยาลัย

มจร. มุ่งพัฒนา mcu tv ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในยุคปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ในฐานะประธานคณะกรรมการบิหารสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและเผยแผ่ธรรมะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาฯ (MCU TV) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุก และจัดทำแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน์...

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช.

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มจร ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา...

สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์

๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และกล่าวให้โอวาทแก่พระวิปัสสนาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติสืบต่อไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ...

มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ

๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๖.๓๐ น . พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. นำนิสิตนานาชาติ ๕ ประเทศ ประกอบด้วย พระนิสิตชาวปะโอ พระนิสิตชาวไทยใหญ่ พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) และพระนิสิตภูฏาน ทำพิธีเจริญพระพทุธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมา...

งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ” ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๐...

กิจกรรม

วีดีโอ