ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ

วันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ โดยสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม คณะครุศาสตร์ มจร...

มจร เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และ พันตำรวจโท...

พิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มหาจุฬาฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะกระบวนการโค้ชวิถีพุทธสำหรับพระสอนศีลธรรม โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันโค้ชไทย และปาฐกถาพิเศษถวายความรู้พระภิกษุสงฆ์ "โค้ชไทยวิถีพุทธ" กล่าวว่า "มนุษย์ทุกคนสามารถสร้างความดีในตนได้.. แต่ไม่สามารถพัฒนาความดีนั้นให้เจริญงอกงามด้วยตนเองได้ จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตร...

พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน แด่ มจร

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) วัดพุน้อย จ.ลพบุรี ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รุ่น ๔...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.#พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี #ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ วาระที่ ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ ๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศแสดงตนป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน...

กิจกรรม

วีดีโอ