ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓

0
100


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณามีดังนี้
๑. เรื่อง ขออนุมัติบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๒. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร
๓. เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอบสรรหาคัดเลือก ลูกจ้างเงินรายได้ส่วนงาน
๔. เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้าง
๕. เรื่อง ขออนุมัติลาศึกษาต่อ
๖. เรื่อง ขออนุมัติปรับวุฒิการศึกษาของบุคลากร
๗. เรื่อง ขออนุมัติปรับเปลี่ยนตําแหน่งบุคลากร
๘. เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายตําแหน่งบุคลากร
๙. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวุฒิการศึกษาของบุคลากร
๑๐. เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการลาศึกษา
๑๑. เรื่อง ขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุการทํางานอยู่ปฏิบัติงานต่อ
๑๒. เรื่อง ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งและเปิดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากร
๑๓. เรื่อง ขออนุมัติจ้างตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)
๑๔. เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุการทํางาน ตําแหน่งประเภทวิชาการ
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008