ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

0
166

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๔๓ รวมทั้งความห่วงใยในสวัสดิภาพของบุคลากร ลูกจ้าง และนิสิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นควรกำหนดมาตการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
COVID-19 ดังนี้
๑. นิสิตชาวต่างชาติที่มีการเดินทางผ่านประเทศหรือเขตการปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ขอให้หยุดพักการเรียนอย่างน้อย ๑๔ วัน โดยแจ้งกองกิจการนิสิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
๒. บุคลากร ลูกจ้่าง หรือนิสิต ที่เดินทางกลับมาจากประเทศหรือเขตปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หลังจากวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้หยุดทำงาน หยุดเรียน เป็นระยะเวลา ๑๐ วัน นับจากวันที่เดินทางกลับ โดยให้ส่วนงานต้นสังกัด แจ้งชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ให้มหาวิทยาลัยทราบ และเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด
๓. บุคลากร ลูกจ้่าง หรือนิสิตที่มีไข้ หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจ ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นทราบ ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ไม่ควรรักษาตนเอง และควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่เชื้อต่อไป
๔. ไม่อนุมัติ หรืออนุญาตให้บุคลากร ลูกจ้าง นิสิต เดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit)ประเทศหรือเขตปกครองที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เป็นเวลา ๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓
๕. ให้งดหรือเลื่อนการเชิญบุคลากรจากต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การประชุม การสัมมนาหรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ออกไปก่อน
๖. ให้ทุกส่วนงานเพิ่มมาตรการป้องกัน โดยหลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย ไอจาม สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชน หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์ และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์ หรือเจลล์ล้างมือ รวมทั้งกำกับ
แม่บ้านให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
๗. หากมีผู้ป่วย หรือสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส ขอให้แจ้งสถานพยาบาลทันที ทั้งนี้ สามารถติดตามการระบาดได้จากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค http://ddc.moph.go.th/viralpneumnia/intro.php


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008