พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น

0
59


๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here