“กองกิจการนิสิต มจร จับมือองค์กรภาคี ถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์ไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร”

0
112


วันที่ (20มี.ค.2563)ที่หอพักนิสิต มจร พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้มอบหมายให้กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร โดยความร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.), กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี, โรงพยาบาลสงฆ์,โรงพยาบาลวังน้อย,ศูนย์พัฒนาสังคม กทม.,และภาคีเครือข่าย
การสำคัญนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เป็นประธานกล่าวอนุโมทนาขอบคุณหน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรมถวายความรู้และถวายหน้ากากอนามัยและวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง เช่น พระครูปริยัติกิตติธำรง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการ IBSC, พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นต้น การนี้นายแพทย์ประจักษ์วิช เล็บนาค รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.),และแพทย์หญิงจารุภัทร อัศวพลังกูล โรงพยาบาลสงฆ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมี ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้แทนกรมอนามัย,คุณพัชราภรณ์ เกิดโภคทรัพย์ ผู้แทนโรงพยาบาลวังน้อย,นางชาลีมาศ ตันสุเทพวีรวงศ์ สปสช.(ส่วนกลาง) ทั้งนี้มีคณะทีมงานของแต่ละส่วนงานร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ
การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อให้นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักได้มีความรู้เกี่ยวกับสภาวการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)และสามารถดูแลป้องกันตัวเองได้ โดยกิจกรรมมีการฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำเจลแอลฮอล์,การทำน้ำยาฆ่าเชื้อ,การล้างมือที่ถูกวิธี,การทำหน้ากากอนามัยและการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นต้น


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008