ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

0
298

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
๒ ภาษา/ TH – EN แปลภาษาอังกฤษโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ภาษาไทย

English

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here