รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร กำกับดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมของพระธรรมฐานทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-๑๙ MCU Vice-Rector for Foreign Affairs and Dhammadhuta College Supervising Dhammadhuta’s Vipassana Meditation Practice Strictly to the Government and University’s COVID-19 Preventive Measures

0
138

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แจ้งว่า วิทยาลัยพระธรรมทูตได้กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมทูตในโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ ศูนย์พัฒนาพระพุทธศาสนาแคมป์สน อ. เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์อยู่ในขณะนี้ ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ทางราชการกำหนด และตามประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด
ในการนี้ พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกมาตรการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของพระธรรมทูตในโครงการฯ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓โดยอนุวัติตามประกาศและมาตรการการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่ทางราชการ และมหาวิทยาลัยกำหนดอ

ภาพ: พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV​
แปล: ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
———————————————————————–

On 5 April 2020 at 12:00 p.m., Ven. Phra Sophonvachiraporn, Vice-Rector for Foreign Affairs assigned to supervise the training project of overseas Dhammadhuta, Class 26/2020 of Mahachulalongkornrajavidyalaya University kindly stated that Dhammadhuta College has supervised and facilitated the Vipassana Meditation practice in the Overseas Going Dhammadhuta Trainning Project, Class 26/2020, currently practicing Vipassana Meditation at the Camp Son Buudhism Development Center, Khao Kho District, Petchaboon Province according to the measures to prevent the outbreak of COVID-19 virus as prescribed by the government, and the university’s notifications and policy strictly.
In this regard, Ven. Phra Sophonvachiraporn, Vice-Rector for Foreign Affairs has specified procedures and measures of the Vipassan Meditation practice in accordance with the preventive measures of the outbreak of COVID-19 virus as prescribed by the government, and the university’s notifications and policy strictly.

Photo: Ven. Phra Sophonvachiraporn, Vice-Rector for Foreign Affairs
Report: Public Relations News, MCU TV
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public RelationsWarning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008