มจร จัดสอบวัดผลวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ MCU USED E-TESTING FOR FINAL EXAMINATION OF SUBJECTS WITH JOINT QUESTIONS, THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2019 NATIONWIDE IN THE COVID-19 PANDEMICE SITUATION

0
139

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการจัดสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกําหนดให้มีการสอบวัดผลการศึกษา รายวิชาข้อสอบกลาง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COMD-19) ทําให้ไม่สามารถจัดสอบได้ตามกําหนด ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิต-๑๙ (COMID-19) (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒ วรรค ๒ ให้ปรับเปลี่ยนการสอบข้อสอบกลาง เป็นวิธีการสอบแบบระบบออนไลน์ (E-Testing) โดยให้สำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักทะเบียนและวัดผลเป็นเจ้าภาพระบบออนไลน์ (E-Testing) และให้คณะ วิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบให้ดำเนินการสอบในวัน และเวลาเดียวกันทั่วประเทศ ตามตารางสอบ ดังนี้
๑. วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ -เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายวิชาพระวินัยปิฎก
-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รายวิชามนุษย์กับสังคม
๒. วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ -เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายวิชาภาษากับการสื่อสาร
-เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. รายวิชาพระสุตตันตปิฎก
๓. วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ -เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รายวิชาพระอภิธรรมปิฎก
๔. วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ -เป็นการสอบเก็บตก (สอบซ่อม, นิสิตที่มีปัญหาในการใช้ระบบสอบออนไลน์

รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV
แปล: ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์


—————————————————————–

Mahachulalongkprnrajavidyalaya University has announced the academic examination calendar for the central exam (Joint-question subjects) in the second semester of the academic year of 2019 dated 28 March 2020 by requiring the final test of the central exam on 28 March 2020, but due to the situation of the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19), unable to hold the final examination as scheduled together with the announcement of the university regarding prevention measures for the spread of Coronavirus 2019 (COVID-19) (No.3) Article 2 paragraph 2 to change the final test of the central exam by E-testing under the co-host of the Office of Library and Information Technology and Office of Registration and Evaluation, assigning Faculties, Colleges, Extension Rooms and Educational Outreaches to appoint an examination committee to operate in the same date and time throughout the country as the following time table:
1. 8 April 2020 -9:00 a.m.-12:00 p.m. Subject of Vinaya Pitaka,
-1:00 – 4:00 p.m. Subject of Human and Society,
​2. 9 April 2020 -9:00 a.m.-12:00 p.m. Subject of Language and Communication,
-1:00 – 4:00 p.m. Subject of Human and Society,
​3. 10 April 2020 -9:00 a.m.-12:00 p.m. Subject of Abhidhamma Pitaka
​4. 11 April 2020 the retest of students who failed due to the problems of E-testing

Report: Public Relations News, MCU
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008