มจร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๓ ออนไลน์MCU PROVIDENT FUND ORGANIZED 2020 GENERAL MEETING ONLINE

0
16

วันนี้ (๒๔ เม.ย.๒๕๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ออนไลน์ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และเปิดโอกาสรับฟังข้อซักถามและความคิดเห็นจากสมาชิก เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้จดทะเบียน เมื่อวันที่ 17 เมษายน ๒๕๔๔ ปัจจุบันมี สมาชิกทั้งสิ้น จำนวน ๙๙๑ ท่าน มีสินทรัพย์สุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวนทั้งสิ้น ๓๗๗,๘๒๙,๐๒๖.๒๗ บาท แยกเป็นเงินสบทบจากมหาวิทยาลัย จำนวน ๒๒๒,๘๐๔,๑๙๘.๗๘ บาท และเงินสะสมจากสมาชิก จำนวน ๑๕๕,๐๒๔,๘๒๗.๔๙ บาท ผลประโยชน์จากการลงทุนใน ปี ๒๕๖๒ รวม ๔๗,๓๙๙,๘๔๔.๗๑ บาท
ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ออนไลน์ มี พระเทพปวเมธี, รศ.ดร. ประธานกองทุน พร้อมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้ง ๒ ฝ่าย เข้าร่วมประชุม มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕๐ ท่าน เป็นไปตามเกณฑ์ของการประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มจร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และมีบริษัทจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามหนังสือสัญญา และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เข้าร่วมประชุมด้วย

ภาพ: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV และกองสื่อสารองค์กร

Today (24 April 2020) at 1:00 p.m. Provident Fund of Mahachulalomgkornrajavidyalaya University Registered has held the annual General Meeting online for the year of 2020 to consider and approve the 2019 financial statement of the Provident Fund of Mahachulalomgkornrajavidyalaya University Registered and give an opportunity to members to question and express their opinions for the utmost benefit of managing Providentd Fund and maintaining member benefits.
Provident Fund of Mahachulalomgkornrajavidyalaya University Registered has been registered on 17 April 2001. At present, there are 991 members, total net assets for the year ended 31 December 2019 in the amount of 377,829,026.27 Baht divided into contributions from the university in the amount of 22,804,198.78 Baht and accumulated money from members 155,024,827.49 Baht. Total investment benefits in 2019 rose to total 47,399,844.71 Baht.
In the 2020 General Meeting online on 24 April 2020 with Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi, President and executive committee members conducted the meeting omnline in which a total of 150 members throughout the country attended the meeting accoring to the rule, and Kasikorn Fund Management Public Company Limited as a fund manager under the agreement and Dharmaniti Auditing Company Limited as a certified public accountant having joined the meeting as well.
Photo: Public Relations News, MCU TV
Report: Public Relations News, MCU TV and Communication Affairs Division
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relations

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here