มจร จัดสอบวัดผลออนไลน์รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รอบที่ ๒ MCU HELD THE 2ND ROUND E-TESTING OF JOINT-QUESTION SUBJECTS FOR THE SEMESTER 2/2019

0
97

วันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานอำนวยการสอบวักผลข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดพิธีสอบวัดผลข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รอบที่สอง พ้อมกันทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหานิสิตที่ไม่สามารถเข้าสอบระบบออนไลน์ในรอบที่ ๑ อันเนื่องมาจากสาเหตุของระบบ E-testing มีปัญหาทางเทคนิค ทำให้นิสิตบางส่วนไม่สามารถเข้าทำการสอบได้ในรอบที่ ๑ ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ ๘-๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา
ในการจัดสอบครั้งนี้ พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการสอบ ได้กล่าวถวายรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดการสอบวัดผลวิชาข้อสอบกลาง รอบที่ ๒ ต่อประธาน จากนั้น ประธานฯได้ทำการเปิดสอบ โดยได้มอบให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และคณะผู้ประสานงานการจัดการสอบได้ดำเนินการสอบวัดผลวิชาข้อสอบกลาง รอบที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ จนกว่าจะแล้วเสร็จ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
สำหรับรายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ มีทั้งหมด ๕ รายวิชา ประกอบด้วย ๑) รายวิชาพระวินัยปิฎก ๒) รายวิชามนุษย์กับสังคม ๓) รายวิชาภาษากับการสื่อสาร ๔) รายวิชาพระสุตตันตปิฎก และ ๕) รายวิชาพระอภิธรรมปิฎก

ภาพ: สำนักทะเบียนและวัดผล
รายงาน: ข่าวประชาสัมพันธ์ MCU TV และกองสื่อสารองค์กร


Saturday, 25 April 2020 At 9:00 a.m., Asst. Prof. Phra Suwannamethaporn, Vice-Rector for Academic Affairs and President of Center for Joint-Question Subjects E-testing in the Academic Year 2019, Mahachulalongkornrajavidyalaya University has presided over the 2nd round of final joint-question subjects E-testing for the Semester 2/2019 to solve the problems of students who were unable to take the online examination in the 1st round due to the technical problems resulted in being unable to take the exam of some students in the 1st round E-testing having held during last 8-11 April 2020.
In today’s 2nd round E-testing, Dr. Phrakru Srisitthibundit, Director of Registration and Evaluation Office as a Secretary of Center for Joint-Question Subjects E-testing in the Academic Year 2019 gave a report to the President, and the President opened the 2nd round E-testing of joint-question subjects at 9:00 a.m. nationwide under the supervision of administrators, lecturers, staff and coordinators in both the main and provincial campuses as the Announcement of the university.
In the Semester 2/2019, there are 5 Joint-Question Subjects including 1) Vinaya Pitaka, 2) Human and Society, 3) Language and Communication, 4) Suttanta Pitaka, and 5) Abhidhamma Pitaka.

Photo: Registration and Evaluation Office
Report: Public Relations News, MCU TV and Communication Affairs Division
Translated: Asst. Prof. Dr. Methaphan Phothitheerarot, Asst. Rector for Public Relation


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008