คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓Online Meeting of the Organizing Committee of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project

0
98วันศุกร์ที่ ๘ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
๑. เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการดำเนินโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๒. เรื่อง แจ้งกรอบงบประมาณรายจ่ายโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. เรื่อง หลักสูตรพัฒนาพระสอนศีลธรรม “พระนักบริหารการนิเทศ”
๔. เรื่อง การบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙
๕. เรื่อง ขอความเห็นกรอบแผนการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๖. เรื่อง ขออนุมัติโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนให้วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ดำเนินการ
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

Today(8 May 2020)-13:00 at Room 401 of Rector’s Office Building , Mahachulalongkornrajavidyalaya University, the Organizing Committee of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project presided over by Assoc. Prof. Dr. Phra Theppavaramethi, Vice-Rector for Administration has held the online meeting No.1/2020 to consider the following:
1. A progress report according to the resolution of the Organizing Committee of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project No.2/2019;
2. Announcement of budgetary expenditure the School Moral Teaching Buddhist Monk Project of the fiscal year 2020;
3. A curriculum of Moral Teaching Buddhist Monk Development “Executive Monks of Orientation”;
4. The School Moral Teaching Buddhist Monk Project Administration in the epidemic situation of Coronavirus-2019 or COVID-19; and
5. Requesting the approval of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project for Hahasarakham Buddhist College to implement.


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008