โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรี” CURRICULUM PREPARATION AND DEVELOPMENT PROJECT ON “PREPARATION OF BACHELOR DEGREE LEVEL MANUSCRIPT COURSES”

0
84

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารสำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยกองวิชาการ กำหนดเป้าหมายเพื่อจัดทำต้นฉบับให้แล้วเสร็จ ๓ รายวิชา คือ
๑) พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข
๒) รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก
๓) การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการและประสบการณ์การสอนมาก จากคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ เข้าร่วมการประชุม ๕๒ รูป/คน พร้อมคณะทำงาน จากกองวิชาการ ส่วนหอสมุดกลาง และส่วนเทคโนโลยี จำนวน ๑๖ รูป/คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๖๘ รูป/คน

On Wednesday, 10 June 2020, Asst. Prof. Phra Suwannamethaphorn, Vice-Rector for Academic Affairs presided over the Workshop No.1/2020 regarding the Curriculum Preparation and Development Project on “the Preparation of Bachelor Degree Level Manuscript Courses” to have been launched during 10-13 June 2020 at the Library and Information Technology meeting room, the 4th floor of Library and Information Technology Building hosted by Academic Division, Mahachulalongkornrajavidyalaya University by setting a goal to complete 3 manuscripts, namely:
1. Buddhism and Public Health
2. Political Science in Tipitaka
3. Academic Writing in English
In this project, there 52 experienced lecturers from Faculties, Campuses, Colleges all over the country and 16 members of the working group from Academic Division, the Central Library and Technology Section, a total of 68 participants in the project.

โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรี”วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ พระสุวรรณเมธาภรณ์,…

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020

โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ…

โพสต์โดย MCU TV-Channel เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008