ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ๒๕๖๒

0
23

วันพฤหัสบดีที่ ๒ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสุธีวีรบัณฑิต,รศ.ดร. ผอ.สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม นำคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ๒๕๖๒ และผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ไหว้พระ /กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ โดยมี:

๑. พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ,ผศ.ดร.             (ประธาน)

๒. พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ,ดร.                     (กรรมการ)

๓. ผศ.ดร.หัฐกรณ์ แก่นท้าว                           (กรรมการและเลขานุการ)

ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉันชั้น 2) มจร.วังน้อย อยุธยา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here