ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

0
28

 

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.#พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี #ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
วาระที่ ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ
๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศแสดงตนป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖m
๑๒.๒ เรื่อง การเข้าศึกษาดูงานโงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งการประมินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ
๑.๒.๔ เรื่อง รายงานผลการจัดสัมมนาฯ กองสื่อสารองศ์กร
๑.๒.๕ เรื่อง รายงานการทำพิธีปิดสำนักงานใหม่ และห้องประชุมสำนักส่งเสริมฯ
๑.๒.๖ เรื่อง รายงานการการก่อสร้างกุฏิผู้บริหารระดับสูง (พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.)และกุฏิรับรองพระวิปัสสนาจารย์
๑.๒.๗ เรื่อง จัดกิจกรมวันแม่แห่งชาติเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๑.๒.๘ เรื่อง แจ้งติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการจ้างลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่อง
๓.๑ เรื่อง (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๓.๒ เรื่อง ผลรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ๒๕๖๓ (ส่วนธรรมนิเทศ)
๓.๓ เรื่อง ผลการดำเนินการจัดทำสต๊อกประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (ส่วนธรรมนิเทศ)

วาระที่ ๔ เรื่อง เสนอพิจารณา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติแบบแปลนก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น ๒ #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008