การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์

0
113

การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ เรื่อง “พระไตรปิฎกคงอยู่ พระพุทธศาสนายั่งยืน” จัดโดยสถาบันพระไตรปิฎกและวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี มจร. เป็นประธานการประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here