งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”

0
230

วันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ : พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง,ผู้อํานวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี” ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัด นครปฐม อันเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการ การสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้เกิดการนําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การ ระดับชุมชน และระดับชาติ จึงได้ดําเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ฟื้นชีวิตคืนจิตวิญญาณทวารวดี” ในครั้งนี้ เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการการผลิตและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อสังคม เพื่อสร้างสัมพันธ์ยกระดับสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาและ ชุมชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ระหว่างกันอันจะก่อประโยชน์แก่การพัฒนางาน วิชาการต่อไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของวิทยาลัยสงฆ์ตามสร้อยนามที่ว่า “ศรีทวารวดี” ให้เป็นที่รู้จัก ในแวดวงวิชาการ อีกทั้งจะเป็นการแสดงให้เห็นศักยภาพและการพัฒนางานวิชาการของ วิทยาลัยสงฆ์ และยกระดับการยอมรับในแวดวงวิชาการยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็น พลังเครือข่ายสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมมือกันผลิตผลงานวิชาการที่จะนําไปสู่การ ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติ


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008