เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล

0
213

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละ :การจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร ชั้น 5 ห้อง Intelligent Mind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานกล่าวเปิดงาน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” จากนั้นเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” โดย
๑. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินรายการโดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส, รศ.ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008