เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล

0
146

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละ :การจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร ชั้น 5 ห้อง Intelligent Mind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานกล่าวเปิดงาน เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” จากนั้นเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละการจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” โดย
๑. รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒. รศ.ดร.ธรรมนูญ หนูจักร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ผศ.ดร.นิธินันท์ วิศเวศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๔. อาจารย์ ดร.นิวัฒน์ กังวานรังสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดําเนินรายการโดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส, รศ.ดร. ผู้อํานวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here