การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

0
141

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รับชมถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน” โดย พระเทพปรวเมธี,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผจล.วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านทาง Facebook Live : MCU TV-Channel ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here