งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”

0
182

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ได้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๐ เพื่อให้ภิกษุสามเณร และคฤหัสถ์ได้ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง ปัจจุบันได้เวียนมาบรรจบเป็นปีที่ ๑๓๒ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประสบความสำเร็จในการจัดศึกษาและประกาศพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปตามพุทธปณิธานที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ รูป ชุดแรก ออกประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนและเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ผู้ทรงสถาปนา นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของประชาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เป็นกำลังสำคัญในการประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายไปทั่วโลก เพื่อความสงบ และสันติสุขของชาวโลกตลอดมา ดังข้อความสำคัญที่แสดงถึงภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ ดำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข”

งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑.เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์ผู้ทรง สถาปนามหาวิทยาลัย
๒.เพื่อสร้างความสามัคคีและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามต่อบุคลากรและประชาคมของมหาวิทยาลัย

การจัดงานครั้งนี้ มีกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการ จำนวน ๒ วัน ได้แก่

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ภาคเช้า มีปาฐกถาพิเศษ ๑๓๒ ปีมหาจุฬาฯ เหลียวหลังแลหน้า สืบสาน รักษาและต่อยอด” โดยพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี ภาคบ่าย มีการสัมมนาวิชาการะดับชาติ และนานาชาติ เรื่อง “มหาจุฬาฯ กับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลก” และนิทรรศการต่างๆ เช่น พัฒนาการของมหาวิทยาลัย สามแผ่นดินกับพระพุทธศาสนาการจัดการความรู้ เป็นต้น

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร. ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระองค์ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ จากนั้น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร. ประธานในพิธี มอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรแก่ผู้ตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย และพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร. วังน้อย อยุธยา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008