มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ

0
115

๑๘ กันยายน ๒๕๑๒ เวลา ๑๖.๓๐ น . พระเทพเวที,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร. นำนิสิตนานาชาติ ๕ ประเทศ ประกอบด้วย พระนิสิตชาวปะโอ พระนิสิตชาวไทยใหญ่ พระนิสิตเวียดนาม (มหายาน) และพระนิสิตภูฏาน

ทำพิธีเจริญพระพทุธมนต์ตามทำเนียมแต่ละประเทศที่ได้ถือปฏิบัติสืบมา เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนิสิตนานาชาติตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นการ “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”

ณ ลานธรรม ลานปัญญา หอพักนานาชาติ อาคารบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here