พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช.

0
14

วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มจร ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีลงนามฯ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์ , ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร พระมหาสุรศักดิ์ ปจุจนตเสโน,ผศ.ดร.ผู้อํานวยการสถาบันภาษา ผู้แทนสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน ผู้อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาคร เรือนไกล รองผู้อํานวยการสถาบันภาษา ผู้แทน ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อํานวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here