ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหทจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0
204

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒
มหาวิทยาลัยมหทจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้


๑ เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ประกอบด้วย
๑. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ อายุ ๕๕ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), M.A. (Politics), Ph.D. (Political Science) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ ตั้งแต่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๒ ท่าน
๒. ผศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง อายุ ๕๖ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ. (ศาสนา), ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D. (Pali & Buddhism) ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่ ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒ เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๓ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๔
๔ เรื่อง ขออนุมัติงดรับนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
๕ เรื่อง ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
๖ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
๗ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒) วิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา วิทยาลัยสงฆ์อุบลราชธานี วิทยาเขตอุบลราชธานี
๙ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
๑๐ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่
๑๑ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๑๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์
๑๓ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น
๑๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๑๕ เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนิสิต พ.ศ. …
๑๖ เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ….
๑๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๘ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๓
๑๙ เรื่อง ขอความเห็นชอบในรายงานการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (สกอ.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๐ เรื่อง ขออนุมัติปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008