พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน

0
170


คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาจุฬาอาศรม ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้นิสิตของมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี จะต้องศึกษาวิชาธรรมะภาคปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิดเป็นผู้นําด้านจิตใจและปัญญา มีความรู้ความสามารถในการ แก้ปัญหา มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง ให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม


วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี เมตตาตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติ วิปัสสนากัมมัฏฐาน นิสิตคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้นจํานวน ๓๗๒ รูป/คน พระวิปัสสนาจารย์ จํานวน ๑๖ รูป ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จํานวน ๓๓ รูป/คน นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๓๒๓ รูป/คน ในการจัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานประจําปีการศึกษานี้ ได้รับความอุปถัมภ์จาก
๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระมหาอุทัย พลเทโว,ดร. / หัวหน้าศูนย์อํานวยการมหาจุฬาอาศรม และคณะทํางาน
๓. มูลนิธิโพธิวรรณา โดย ดร.แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล / อาจารย์ชาติมา ตัณฑรัตน์ ดร.จันทร์เพ็ญ บัวทองฯ และคณะญาติธรรม
๔. คณาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ และคณะศิษย์ผู้มีจิตศรัทธา


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008