มจร รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

0
100

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
…………………………………………………….
สมัครเรียนผ่านระบบอนไลน์ http://regweb.mcu.ac.th/registrar/apphome.asp

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here