ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และกองสื่อสารองค์กร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์-พุทธจักร

0
68

วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นประธานประชุม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสื่อสารองค์กร เพื่อระดมความคิดเห็นในจัดทำแผนพัฒนาสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MCU TV แผนพัฒนาสถานีวิทยุกระจายเสียง MCU Radio และแผนพัฒนานิตยสารพุทธจักร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง ๑๐๑ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here