บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนา กับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง”

0
82


วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนา กับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง” ให้ความรู้แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรรชวิทยาลัย ณ ห้อง B 508 -B 509 อาคารเรียนรวม ชั้น 5 โซน B

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here