การประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

0
167

วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสภาสากล วันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลําไทร อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
๑. เรื่อง มติมหาเถรสมาคม มติที่ ๗๐๒/๒๕๖๒ เรื่อง ขอความเห็นชอบ โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๓
๒. เรื่อง มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เรื่อง ขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๑๓
๓. เรื่อง คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ จัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๓
๔. เรื่อง โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปี ๒๕๖๓
๕. เรื่อง หนังสือตอบรับการจัดงาน ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ใน วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จาก Economic And Social Commission For Asia And The Pacific ESCAP
๖. รูปแบบการจัดกิจกรรม
๗. ขอบเขต และหน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายต่าง ๆ
๘. ร่างกําหนดการจัดงาน ระเบียบ


Warning: A non-numeric value encountered in /web/mcuinfo/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 1008