ข่าวมหาวิทยาลัย

 • lอ่านที่นี่l มจร ทำพิธีเปิดการศึกษา และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ ออนไลน์
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มจร ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 • lอ่านที่นี่l การปฐมนิเทศคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 • lอ่านที่นี่l พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร
 • lอ่านที่นี่l ส่วนงานในกำกับสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
 • lอ่านที่นี่l โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร เรื่อง “การจัดทำต้นฉบับหลักสูตรระดับปริญญาตรี” CURRICULUM PREPARATION AND DEVELOPMENT PROJECT ON “PREPARATION OF BACHELOR DEGREE LEVEL MANUSCRIPT COURSES”
 • lอ่านที่นี่l “IBSC ปันสุข”
 • lอ่านที่นี่l มจร ร่วมใจ แพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระ – ปชช. บรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19
 • lอ่านที่นี่l มจร ตั้งศูนย์มอบเครื่องอุปโภคให้พระ-ปชช. เดือดร้อนจากโควิด MCU SET UP A CENTER TO DONATE CONSUMER GOODS TO MONKS-PEOPLE SUFFERING FROM COVID-19
 • lอ่านที่นี่l มจร ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา PLANTING A SACRED TREE AS THE BUDDHA WORSHIP
 • lอ่านที่นี่l คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจัดประชุมออนไลน์ ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓Online Meeting of the Organizing Committee of the School Moral Teaching Buddhist Monk Project
 • lอ่านที่นี่l มติสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ (MEETING FROM HOME BY ZOOM) TH/EN
 • lอ่านที่นี่l มจร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล MCU ORGANIZED BUDDHIST CHANTING IN HONOR OF KING RAMA X ON AUSPICIOUS OCCASION OF CORAONATION
 • lอ่านที่นี่l มจร จัดสอบวัดผลออนไลน์รายวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ รอบที่ ๒ MCU HELD THE 2ND ROUND E-TESTING OF JOINT-QUESTION SUBJECTS FOR THE SEMESTER 2/2019
 • lอ่านที่นี่l มจร จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี ๒๕๖๓ ออนไลน์MCU PROVIDENT FUND ORGANIZED 2020 GENERAL MEETING ONLINE
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว
 • lอ่านที่นี่l ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร
 • lอ่านที่นี่l นายอำเภอวังน้อยคนใหม่ เข้านมัสการอธิการบดี มจร New Wang Noi Sheriff Visited and Bowed Rector of MCU
 • lอ่านที่นี่l มจร จัดสอบวัดผลวิชาข้อสอบกลาง ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ MCU USED E-TESTING FOR FINAL EXAMINATION OF SUBJECTS WITH JOINT QUESTIONS, THE SECOND SEMESTER OF THE ACADEMIC YEAR 2019 NATIONWIDE IN THE COVID-19 PANDEMICE SITUATION
 • lอ่านที่นีี่l พระนิสิตนานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ บทรัตนสูตร กรณียเมตตสูตร และบทโพชฌงคปริตรสร้างขวัญกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙ INTERNATIONAL STUDENTS CHANTED RATANASUTRA, KARANIYAMETTESUTRA AND BHOJJHONGAPARITRA TO BUILD UP MORALE FOR FIGHTING COVID-19
 • lอ่านที่นี่l รองฯ กิจการนิสิต มจร ตรวจเยี่ยมหอพัก ชื่นชมนิสิตนานาชาติให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยากำหนดอย่างดี
 • lอ่านที่นี่l Big Cleaning!
 • lอ่านที่นี่l รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร กำกับดูแลการปฏิบัติวิปัสสนากรรมของพระธรรมฐานทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๖/๒๕๖๓ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-๑๙ MCU Vice-Rector for Foreign Affairs and Dhammadhuta College Supervising Dhammadhuta’s Vipassana Meditation Practice Strictly to the Government and University’s COVID-19 Preventive Measures
 • lอ่านที่นี่l อธิการบดี มจร กล่าวสัมโมทนียกถาแด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
 • lอ่านที่นี่l การใช้ระบบ MCU e-Testing
 • lอ่านที่นี่l ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
 • lอ่านที่นี่l ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ) ๒ ภาษา/ TH – EN
 • lอ่านที่นี่l มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • lอ่านที่นี่l “กองกิจการนิสิต มจร จับมือองค์กรภาคี ถวายความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรอบรู้ทางสุขภาพในสถานการณ์ไวรัส covid 19 แก่นิสิต มจร”
 • lอ่านที่นี่l “แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร”
 • lอ่านที่นี่l ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 (COVID-19) ฉบับที่ ๓
 • lอ่านที่นี่l ประกาศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563
 • lอ่านที่นี่l ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ส่วนงานในกำกับรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่
 • lอ่านที่นี่l ปลูกต้นไม้ร่วมกัน “ปลูกเปลี่ยนโลก” วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 • lอ่านที่นี่l ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ภาคกลาง)
 • lอ่านที่นี่l งานเทศน์มหาชาติทรงเครื่องชุดใหญ่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • lอ่านที่นี่l วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • lอ่านที่นี่l พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ปวส., ปวช., มัธยมศึกษาตอนต้น
 • lอ่านที่นี่l ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 • lอ่านที่นี่l พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.จิ้้ง ษิน
 • lอ่านที่นี่l พิธีปิด “สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ” รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” และเททองหล่อ”พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา”
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” และเททองหล่อ”พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา”
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธธรรมวิจิตรศาสดาจำลอง
 • lอ่านl คณะกรรมการบริหารสภาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก(ICDV) ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ มจร วังน้อย
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา)
 • lอ่านที่นี่l การประชุมผู้บริหาร สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l การประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l ประชุมเตรียมการรับเสด็จ ‘หม่อมหลวงสราลี กิติยากร’ มอบรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”
 • lอ่านที่นี่l พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๖๕ ปี มูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • lอ่านที่นี่l บรรยายพิเศษ เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : วัฒนธรรมแห่งปัญญาและกรุณา, พระพุทธศาสนา กับทฤษฎีควอนตัม : ความเหมือนที่แตกต่าง”
 • lอ่านที่นี่l ๑๖ ม.ค. “วันครู” ศิษย์ครุศาสตร์ มจร พร้อมใจน้อมรำลึกพระคุณ
 • lอ่านที่นี่l ช่องทางรับชมสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (MCU TV)
 • lอ่านที่นี่l ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ และกองสื่อสารองค์กร ระดมสมองจัดทำแผนพัฒนาสถานีวิทยุ-โทรทัศน์-พุทธจักร
 • lอ่านที่นี่l มจร รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส”
 • lอ่านที่นี่l “สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระนิสิต มจร
 • lอ่านที่นี่l มจร เปิดรับนิสิตใหม่ 2563
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร
 • lอ่านที่นี่l มจร เลือกตั้ง คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฝ่ายสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนและตารางสอบ ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
 • lอ่านที่นี่l พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี บรรยายเรื่องทิศทางการบริหารงบประมาณ
 • lอ่านที่นี่l ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “จัดทำแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๘”
 • lอ่านที่นี่l ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มจร ถวายมุทิตาสักการะพระสงฆ์ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการเลขานุการ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
 • lอ่านที่นี่l เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างเสนาสนะและบำรุงพระพุทธศาสนา
 • lอ่านที่นี่l มจร. มุ่งพัฒนา mcu tv ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในยุคปัจจุบัน
 • lอ่านที่นี่l พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช.
 • lอ่านที่นี่l สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์
 • lอ่านที่นี่l มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ
 • lอ่านที่นี่l งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”
 • lอ่านที่นี่l พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนา มจร.
 • lอ่านที่นี่l การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
 • lอ่านที่นี่l เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล
 • lอ่านที่นี่l ๑๓๒ ปี ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข
 • lอ่านที่นี่l งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”
 • lอ่านที่นี่l พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)
 • lอ่านที่นี่่l บันทึกเทป “การจัดงานมหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 (4th MCU Contest) “
 • lอ่านที่นี่l 132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม  นำสังคมสู่สันติสุข
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)
 • lอ่านที่นี่l ทำบุญครบ ๗ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด
 • lอ่านที่นี่l การประชุมผู้บริหารสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม และกองสื่อสารองค์กร
 • lอ่านที่นี่l “กิจกรรม ลด ละ เลิก สุรา ยาสูบและสิ่งเสพติด ทำดีถวายพ่อหลวง”
 • lอ่านที่นี่l การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
 • lอ่านที่นี่l อธิการบดี มจร. บรรยายพิเศษ “วิชา ปรัชญาเบื้องต้น”
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • lอ่านที่นี่l การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
 • lอ่านที่นี่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”
 • lอ่านที่นี่l พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร”
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
 • lอ่านที่นี่l นิเทศครูสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอน Active Learning”
 • lอ่านที่นี่l การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
 • lอ่านที่นี่l พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • lอ่านที่นี่l การฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ” สายอาชีพรุ่นที่ 3
 • lอ่านที่นี่l ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • lอ่านที่นี่l โครงการ “พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านบางตาแผ่น”
 • lอ่านที่นี่l รายงานตัวพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • lอ่านที่นี่l สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • lอ่านที่นี่l งานวันเสฐียร พันธรังษี ครั้งที่ ๑๕
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญเฝ้ารับสเด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • lอ่านที่นี่l ภาพบรรยากาศ พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒
 • lอ่านที่นี่l พิธีซ้อมรับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต และบัณฑิต รุ่นที่ ๖๔ (ส่วนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๒