ข่าวประชาสัมพันธ์

 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญแด่ เจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญแด่ เจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิต มจร
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญนิสิตทุกชั้นปี มจร ทั่วประเทศเข้าร่วมพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 • lอ่านที่นี่l คลายล็อกระยะ 4 เริ่มจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 63
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญ แด่ คุณวิเชียร ร่มรื่น พร้อมครอบครัว
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการปฐมนิเทศคณาจารย์ มจร
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญ แด่ แม่ชีศรินรัตน์ ชิตะธรรมสิทธิ์ ถวายเฉาก๊วยนมสด จำนวน ๑๐๐ ถ้วย เพื่อทำบุญอุทิศให้บิดา – มารดา
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนา แด่ ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l ขออนุโมทนาบุญ แด่ นายแพทย์รัศมี-คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร และครอบครัว
 • lอ่านที่นี่l ศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร
 • lอ่านที่นี่l กระทรวงวัฒนธรรมปล่อยคลิปร่วมณรงค์ ๔ ไม่ ๓ ทำ “เทศกาลสงกรานต์” CULTURE RELEASES CAMPAIGNING CLIPS WITH 4 DON’T, 3 DO “SONGKRAN FESTIVAL”
 • lอ่านที่นี่l อธิการบดี มจร กล่าวสัมโมทนียกถาแด่คณะเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
 • lอ่านที่นี่l การใช้ระบบ MCU e-Testing
 • lอ่านที่นี่l ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
 • lอ่านที่นี่l ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑ ) ๒ ภาษา/ TH – EN
 • lอ่านที่นี่l มจร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์
 • lอ่านที่นี่l “แนวทางการบริหารงานในสถานการณ์ปัจจุบัน อธิการพบประชาคม มจร”
 • lอ่านที่นี่l ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส-19 (COVID-19) ฉบับที่ ๓
 • lอ่านที่นี่l ประกาศ โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 26/2563
 • lอ่านที่นี่l ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l พิธีปิด “สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ” รุ่นที่ ๖๕ ประจำภาคกลาง
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญใหญ่ พิธีเปิดป้ายศาลาการเปรียญ “ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม” และเททองหล่อ”พระพุทธมงคลนิมิตวิชิตมารโมลีศรีอยุธยา”
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๓
 • lอ่านl คณะกรรมการบริหารสภาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลโลก(ICDV) ประชุมเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ มจร วังน้อย
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเวียนเทียน วันมาฆบูชา (วันแห่งหัวใจของพระพุทธศาสนา)
 • lอ่านที่นี่l ๑๖ ม.ค. “วันครู” ศิษย์ครุศาสตร์ มจร พร้อมใจน้อมรำลึกพระคุณ
 • lอ่านที่นี่l มจร รับสมัครพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
 • lอ่านที่นี่l พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มจร ตรวจเยี่ยมนิสิตคณะพุทธศาสตร์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมพิธีสมโภช “พระพุทธอาทิตยรังสีสันนิภาญาณวโรภาส”
 • lอ่านที่นี่l “สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระนิสิต มจร
 • lอ่านที่นี่l มจร เปิดรับนิสิตใหม่ 2563
 • lอ่านที่นี่l ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มจร
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
 • lอ่านที่นี่l ฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มจร ถวายมุทิตาสักการะพระสงฆ์ได้รับพระราชทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์
 • lอ่านที่นี่l เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่๕
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมบุญมหาทานทอดกฐินสามัคคีเพื่อก่อสร้างเสนาสนะและบำรุงพระพุทธศาสนา
 • lอ่านที่นี่l มจร. มุ่งพัฒนา mcu tv ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสื่อสารในยุคปัจจุบัน
 • lอ่านที่นี่l พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันภาษา มจร กับ สถาบันภาษา มธ. และสถาบันภาษา มช.
 • lอ่านที่นี่l สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์
 • lอ่านที่นี่l มจร. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนิสิต พิธีเจริญพระพทุธมนต์นานาชาติ
 • lอ่านที่นี่l งานครบรอบวันสถาปนา “๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ”
 • lอ่านที่นี่l พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนา มจร.
 • lอ่านที่นี่l การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ
 • lอ่านที่นี่l เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล
 • lอ่านที่นี่l ๑๓๒ ปี ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข
 • lอ่านที่นี่l งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “ฟื้นชีวิต คืนจิตวิญญาณทวารวดี”
 • lอ่านที่นี่l พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)
 • lอ่านที่นี่่l บันทึกเทป “การจัดงานมหกรรมสัปดาห์ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาปีที่ 4 (4th MCU Contest) “
 • lอ่านที่นี่l 132 ปี มหาจุฬาฯ ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานพระราชปณิธาณ บูรณาการพุทธนวัตกรรม  นำสังคมสู่สันติสุข
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔ (4 th MCU Contest)
 • lอ่านที่นี่l ทำบุญครบ ๗ ปี การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำกัด
 • lอ่านที่นี่l “กิจกรรม ลด ละ เลิก สุรา ยาสูบและสิ่งเสพติด ทำดีถวายพ่อหลวง”
 • lอ่านที่นี่l อธิการบดี มจร. บรรยายพิเศษ “วิชา ปรัชญาเบื้องต้น”
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ
 • lอ่านที่นี่l การประชุมวิชาการพระไตรปิฎกและคัมภีร์พุทธศาสน์
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
 • lอ่านที่นี่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และฟังเทศน์มหาชาติ “สุวรรณสามชาดก”
 • lอ่านที่นี่l ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ
 • lอ่านที่นี่l พิธีวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์วิทยบริการ มจร”
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
 • lอ่านที่นี่l นิเทศครูสอนอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการสอน Active Learning”
 • lอ่านที่นี่l การอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
 • lอ่านที่นี่l พิธีทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและไหว้ครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
 • lอ่านที่นี่l การฝึกอบรมฯ หลักสูตร “การจัดทำผลงานฯ สำหรับขอรับการประเมินระดับชำนาญการ” สายอาชีพรุ่นที่ 3
 • lอ่านที่นี่l ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตร
 • lอ่านที่นี่l พิธีเจริญพระพุทธมนต์
 • lอ่านที่นี่l รายงานตัวพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • lอ่านที่นี่l สอบคัดเลือกพระภิกษุ – สามเณร และคฤหัสถ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี
 • lอ่านที่นี่l ขอเชิญเฝ้ารับสเด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก