TOP REVIEWS

พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนา มจร.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ พระพรหมมงคล วิ.(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ มอบทุนจัดตั้งกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ จากนั้น พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร มจร. ได้ถวายโล่เกียรติคุณ "จำนงค์ ทองประเสริฐ" แด่หลวงปู่ทอง ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย...

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ

การประชุมสัมมนาประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันพุธที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ รับชมถ่ายทอดสดการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน" โดย พระเทพปรวเมธี,รศ.ดร. ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา...

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล

วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติจัดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการเตรียมเปิดหลักสูตรการศึกษาทางไกล เรื่อง “ทิศทางการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรข้ามสถาบันอย่างมีประสิทธิผละ :การจัดทําหลักสูตร ๒ ปริญญา” วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิตาคาร ชั้น 5 ห้อง Intelligent Mind วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

๑๓๒ ปี ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข

https://www.youtube.com/watch?v=FVZnMn2WDrQ ๑๓๒ ปี ธำรงพุทธศาสน์ สืบสานราชปณิธาน บูรณาการพุทธนวัตกรรม นำสังคมสู่สันติสุข. เนื่องในโอกาส วันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ ในวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๓๕ - ๒๔๘ - ๐๐๐...