TOP REVIEWS

“IBSC ปันสุข”

ขออนุโมทนา แด่ ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ในนามคณะสงฆ์วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ขออนุโมทนาครอบครัวคุณวิทยา - คุณรัชฎาพร ณ...

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

ขออนุโมทนาบุญ แด่ คณะเจ้าภาพ ถวายภัตตาหารผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต ณ อาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันเสาร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๑. คณะบุตรธิดา และหลาน อาจารย์โชติ ทองประยูร ประกอบด้วย...

มจร ร่วมใจ แพ็คถุงยังชีพ ช่วยเหลือพระ – ปชช. บรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดถุงยังชีพสำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งจะทำพิธีมอบ โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย...

มจร ตั้งศูนย์มอบเครื่องอุปโภคให้พระ-ปชช. เดือดร้อนจากโควิด MCU SET UP A CENTER TO DONATE CONSUMER GOODS TO MONKS-PEOPLE...

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวาง ซึ่งพระภิกษุสามเณร ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างจากประชาชน โดยเฉพาะวัดในต่างจังหวัด พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน...