TOP REVIEWS

“สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ”

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๓ "สวดมนต์ข้ามปี บารมีมหาจุฬาฯ" ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร น้ำปานะ และปัจจัย ๔ แก่พระวิปัสสนาจารย์ และพระนิสิต ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ - นิสิตคณะพุทธศาสตร์ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.ดงพญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - นิสิตคณะครุศาสตร์ ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน...

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร พระนิสิต มจร

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ พระนิสิต จำนวน 1,000 รูปต่อวัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มจร เปิดรับนิสิตใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mcu.ac.th โทร 035-248-000 ต่อ 8424