TOP REVIEWS

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  #ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา #มจร #มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน แด่ มจร

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระโสภณพัฒนคุณ (เศรษฐีเรือทอง) วัดพุน้อย จ.ลพบุรี ถวายกังหันน้ำอ๊อกซิเจน จำนวน ๒ เครื่อง รุ่น ๔ ใบพัด ใช้แผงโซล่าเซลล์ ๑ แผ่น ๓๔๐ วัตต์ มอเตอร์...

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

  วันพุธที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.#พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี #ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้ วาระที่ ๑.๒ เรื่อง เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ ๑.๒.๑ เรื่อง พิธีปฐมนิเทศแสดงตนป็นพุทธมามกะ ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖m ๑๒.๒ เรื่อง การเข้าศึกษาดูงานโงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๑.๒.๓ เรื่อง แจ้งการประมินแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง...

การประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ปี 64

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมแนวทางการพิจารณาจ้างลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีวาระดังนี้ วาระ ๑.๒ เรื่องเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ ๑.๒.๑ เรื่อง แจ้งมติ กบม....